Så kan vi hjälpa dig


Vi kan behandla ett brett spektrum av psykiatriska diagnoser men vårt fokus ligger på stressrelaterade tillstånd såsom utmattningssyndrom, ångest, depressioner, sömnproblem och närliggande områden. Privatpersoner erbjuds individuell terapi och parterapi och, med vissa undantag, sker det mesta online. Läs mer om vårt arbetssätt nedan.

Våra metoder

Vi har olika grundutbildningar och arbetar utifrån våra respektive discipliner men har den form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ett gemensamt förhållningssätt i vår kliniska verksamhet. Grundfilosofin i ACT fångas mycket väl av den berömda sinnesrosbönen:

Ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden

I korthet innebär detta att vi hjälper dig att släppa kampen mot tankar, känslor, fysiska förnimmelser och annat som inte går att förändra på kommando och istället fokusera på de beteendeförändringar som är möjliga och som är viktiga för dig. I listan nedan kan du se exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

 • Individuell och parterapi
 • Fakta om stress och om de mekanismer som leder till utveckling och vidmakthållande av stressrelaterad ohälsa.
 • Bryta beteendemönster som kan leda till stressrelaterad ohälsa: 
 • Bryta beteendemönster som vidmakthåller stressrelaterad ohälsa.
 • Förebygga och hantera bakslag i utmattningssyndrom och liknande tillstånd.
 • Hantera negativa känslor såsom ångest, oro, nedstämdhet, skuld och skam.
 • Få distans och perspektiv på tankar: vilka hjälper och vilka stjälper?
 • Minska ältande, grubblerier och självkritik.
 • Långsiktigt öka energinivån genom en bättre balans mellan aktivitet och återhämtning i vardagen.
 • Stöd för bättre sömn.
 • Vägledning i att förtydliga vad som är viktigt för dig i ditt liv och stöd i att efterleva det i små steg.
 • Råd och konkret stöd för att bryta en begynnande ohälsa.
 • Råd och konkret stöd för en hållbar arbetsåtergång.
 • Träning i att säga nej och sätta gränser.
 • Insatser för bättre kommunikation hemma och på jobbet.
 • Rådgivning om hur förhålla sig till barn med särskilda behov såsom ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd.

Samtalstyper

Vi erbjuder lite olika typer av samtal som du kan läsa mer om nedan.

Konsultation/rådgivning

Det finns stunder i livet då man känner sig rådvill och behöver vägledning för att komma vidare. Hos oss kan du boka en konsultation med en erfaren psykolog med vilken du kan ventilera tankar och funderingar, ställa frågor och få praktisk information om vad du kan göra för att hantera din situation. Detta samtal kanske räcker för att du ska kunna ta dig vidare på egen hand eller så väljer du att fortsätta med en individuell terapi eller parterapi. 

Psykoterapisamtal

Psykoterapisamtal tjänar som stöd för långsiktig beteendeförändring. Vi inleder alltid våra behandlingar med ett bedömningssamtal som brukar ta mellan 45 och 90 minuter. Under samtalet får du berätta fritt om vad som bekymrar dig och vi hjälps åt för att kartlägga din livssituation, dina belastningar och resurser, dina vanor och rutiner, hur de aktuella symtomen utvecklats och hur de ser ut idag. Baserat på detta och i samråd med dig föreslår vi insatser som kan vara hjälpsamma för just dig. Om vi inte tror oss vara rätt för dig så hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Parterapi

Parterapi syftar till att hitta konstruktiva lösningar för att bygga eller vidmakthålla en nära och trygg relation. Vi arbetar med att förbättra kommunikationen, öka förståelsen för varandras perspektiv, känslor och reaktioner och bygga förtroende. Om en av parterna i relationen har utvecklat stressrelaterad ohälsa så påverkar det pardynamiken på olika sätt. Vi erbjuder stöd för båda parter för att skapa en bättre balans i relationen sinsemellan och även relationen till barn och andra familjemedlemmar. Även dessa är välkomna att delta i sessionen om det kan vara hjälpsamt.