Vad vi erbjuder dig som arbetsgivare


Som arbetsgivare har du ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos dina medarbetare. Det kan handla om att anpassa medarbetarens arbetsuppgifter och arbetstider eller lära medarbetaren nya sätt att jobba för att undvika att bli sjukskriven. För den som redan är sjukskriven kan du behöva planera rehabilitering, eller upprätta en plan för återgång i arbete. Nedan kan du se exempel på tjänster som den Virtuella Stressmottagningen erbjuder. Alla våra medarbetare är legitimerade, har sekretess och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder en serie föreläsningar på temat stress, återhämtning, utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa, samt konkreta insatser för att förebygga och/eller hantera befintlig ohälsa hos medarbetare. Några av föreläsningarna har ett standardinnehåll men som tidigare sagts kan vi även skräddarsy dom efter era behov och önskemål. Utbildningarna ges online eller i era lokaler.

”Hållbar prestation med mindre stress”

Denna föreläsning ger fakta och konkreta redskap för att hantera egen stress och arbeta (eller studera) effektivare. Innehållet består av fakta om vad stress är, vad som händer i kropp och psyke på kort och lång sikt, skillnaden mellan harmlös och skadlig stress och varningssignaler på den sistnämnda. Vidare ges en rad konkreta råd och tips på hur man bättre kan hantera stressen och öka sin effektivitet genom planering, prioritering, göra en sak i taget och en generellt bättre vardagsstruktur.

Målgrupp: Alla personalkategorier.

Längden kan anpassas mellan en timma (föreläsning) och tre timmar (workshop med övningar).

“Återhämtning i vardagen”

Det är inte stressen som knäcker oss, utan bristen på återhämtning. Som titeln antyder fokuserar denna föreläsning på just temat återhämtning under veckans sju dagar. Inledningsvis definierar vi vad återhämtning är och förklarar skillnaden mellan aktiva och passiva återhämtningsbeteenden i arbete och privatliv. Vidare beskriver vi olika typer av trötthet och vilka typer av återhämtning – allt från mikropauser till längre sådana – som är relevanta i olika situationer. Deltagarna guidas i att se över sina vardagliga rutiner och i att skapa sig en bättre balans mellan aktivitet och återhämtning samt hålla isär arbete och fritid.

Målgrupp: Alla personalkategorier.

Längden kan anpassas mellan en timma (föreläsning) och tre timmar (workshop med övningar).

“Sömnen – vår viktigaste källa till återhämtning”

Förutom kortare och längre pauser i vaket tillstånd behöver vi måna om sömnen – vår viktigaste källa till återhämtning. I föreläsningen beskriver vi vad sömn är, dess olika stadier och vad som händer fysiologiskt under sömnen. Vi beskriver också hur stress och andra livsstilsfaktorer kan inverka på sömnen och naturligtvis delar vi med oss av en rad beprövade och konkreta tekniker för bättre sömn. 

Målgrupp: Alla personalkategorier.

Längden kan anpassas mellan en timma (föreläsning) och tre timmar (workshop med övningar).

“Att förebygga arbetsrelaterad stress”

I egenskap av chef är du en rollmodell för dina medarbetare. För att bibehålla en hållbar prestation bland personalen behöver du själv vara bra på att ta hand om dig och ha en sund balans mellan prestation och återhämtning. Dessutom behöver du kunna uppmärksamma och stötta medarbetare i riskzonen för stressrelaterad ohälsa. Den här föreläsningen ger dig fakta och konkreta färdigheter för att göra just detta.

  • Målgrupp: chefer, HR.
  • Längden kan anpassas mellan en timma (föreläsning) och tre timmar (workshop med diskussioner/handledning kring fallexempel). Denna tjänst kan även kombineras med “Förebyggande insatser” nedan.

“Hållbar arbetsåtergång efter sjukskrivning”

Som arbetsgivare behöver du hantera rehabilitering av medarbetare som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. Du har ansvar för att skapa förutsättningar för att sjukfrånvaron ska förkortas och för att arbetsåtergången ska bli så hällbar som möjligt. Här ges fakta och konkreta tips på vad du kan göra för att åstadkomma detta. 

  • Målgrupp: chefer, HR.
  • Längden kan anpassas mellan en timma (föreläsning) och tre timmar (workshop med diskussioner/handledning kring fallexempel). Denna tjänst kan även kombineras med “Stöd i rehabiliteringen” nedan.

Förebyggande insatser

Att fånga upp medarbetare i tidiga skeden av ohälsa är en förutsättning för att förebygga långa sjukskrivningar. Medarbetare som befinner sig i riskzonen för stressrelaterad psykisk ohälsa erbjuds därför ett sekretesskyddat bedömningssamtal på två timmar som genomförs av legitimerad psykolog alt psykoterapeut och där fokus ligger på de aktuella symtomen och hur dessa utvecklats, tidigare och nuvarande livssituation samt belastningar och resurser i arbetet och privat. Baserat på detta bedömningssamtal föreslår vi en kortare serie sessioner (vanligen tre till tio) med legitimerad psykolog/psykoterapeut och/eller arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i syfte att snabbt vända ohälsans nedåtgående spiral. Se flödesschema nedan.

Stöd i rehabiliteringen

Steg 1

Sekretesskyddat bedömningssamtal mellan psykolog/psykoterapeut och medarbetare i riskzonen. Återkoppling och åtgärdsförslag till medarbetaren.  

Steg 2

Åtgärdsförslag till arbetsgivare.

Steg 3

Insatser av psykolog/psykoterapeut och/eller arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, antal enligt överenskommelse men oftast 3–10 sessioner.

Steg 4

Utvärdering, avslut.

Både sjukskrivna medarbetare och deras arbetsgivare kan behöva konkreta råd och stöd under arbetsåtergången efter sjukskrivning. Den Virtuella Stressmottagningen har gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av multimodal rehabilitering vid svårt utmattningssyndrom och kan hjälpa till i denna process. Efter ett sedvanligt kliniskt bedömningssamtal kan sjukskrivna medarbetare erbjudas en skräddarsydd behandling av flera professioner: legitimerad psykolog/psykoterapeut, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Både medarbetare och chefer/HR kan få stöd av legitimerad arbetsterapeut i planeringen och genomförandet av arbetsåtergången efter sjukskrivning. Se flödesschema nedan

Steg 1

Sekretesskyddat bedömningssamtal mellan psykolog/psykoterapeut och sjukskriven medarbetare. Återkoppling och åtgärdsförslag till medarbetaren.  

Steg 2

Åtgärdsförslag till arbetsgivare.

Steg 3

Insatser riktade direkt till medarbetaren: psykoterapi med fokus på beteendemodifikation, arbetsterapi med fokus på vardagsstruktur, fysioterapi med fokus på avspänning och basal kroppskännedom. Aktivt stöd till medarbetare, chefer, HR i rehabiliteringsprocessen. Antal sessioner och kombination av insatser enligt överenskommelse.

Steg 4

Utvärdering, avslut.

Skräddarsydda tjänster

Ovan har du tagit del av en rad tjänster som vi är vana att utföra. Vi kan naturligtvis skräddarsy dem och anpassa dem till era behov och önskemål. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via mejl info@giorgiogrossi.se eller boka ett kostnadsfritt informationsmöte online. Välkommen!