Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Integritetspolicy


Stressmottagningen bedriver förebyggande, behandlande och rehabiliterande verksamhet inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. För oss står alltid kunden-klienten-patienten i centrum. Ett led i det är att värna om den personliga integriteten för dig som kommer i kontakt med mottagningen.

För att kunna utföra vårt arbete behöver vi hantera personuppgifter från dig som är patient, kund eller leverantör och på något sätt interagerar med oss. Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra de uppdrag vi åtagit oss. Vi behandlar också information som samlas in via våra webbplatser och andra digitala tjänster. I integritetspolicyn beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss.

Om du har frågor eller funderingar kring integritetspolicyn eller vår personuppgiftsbehandling, kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på info@stressmottagningen.se.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Stressmottagningen i Stockholm AB, organisationsnummer 556517-1054, och Stiftelsen Stressmottagningen, organisationsnummer 802411-3576, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter respektive enhet hanterar.

För att vi ska kunna hålla så hög kvalitet som möjligt på de tjänster vi tillhandahåller kan det bli nödvändigt att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden och underleverantörer. När så sker garanteras din integritet genom personuppgiftsbiträdesavtal och/eller sekretessavtal, där det regleras hur dina personuppgifter får behandlas. Vi är naturligtvis ansvariga för hanteringen även när det är våra personuppgiftsbiträden eller underleverantörer som hanterar dina personuppgifter.

I vissa fall är vi rättsligt förpliktigade enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att dela dina personuppgifter med till exempel myndighet eller kommun.

Insamling av personuppgifter

I vår verksamhet behandlar vi följande personuppgifter:

  • för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • personnummer
  • journalanteckningar
  • varor och tjänster du köper och information kring dessa transaktioner
  • personuppgifter i samband med rekrytering och anställning.

Standardiserad information samlas automatiskt in när du besöker våra webbplatser och digitala tjänster, så som vilken webbläsare du använder, internetleverantör, IP-adress och datum samt tid för besöket. Denna informationen är anonymiserad och kan inte härledas till en specifik person och används för att utveckla webbplatsernas innehåll och tjänster.

När du deltar i insatser hos oss

Vi följer Patientdatalagen (2008:355) och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du lämnar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring.

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare gör journalhandlingar tillgängliga för varandra. Det gör vi för att få bra underlag för din behandling och rehabilitering. Innan vi tar del av journaluppgifter från annan vårdgivare inhämtar vi samtycke från dig. Du har rätt att spärra dina journaluppgifter så att de inte delas mellan vårdgivare.

Ibland kan vi behöva ha kontakt med andra aktörer – till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare – för att få till en samordnad rehabilitering. Då inhämtas samtycke från dig för en avgränsad period.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare som deltar i insatserna runt dig arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Vi följer Patientsäkerhetslagen ((2010:659) och upprättar sekretessavtal med våra medarbetare och samarbetspartners. Dina personuppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till dem.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Journalhandling ska enligt Patientdatalagen bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Anonymiserad information kan dock sparas längre för forskningsändamål.

Kund- och leverantörsinformation sparas som längst 36 månader efter antingen avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva kommunikationen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel Bokföringslagen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter och du kan begära att dina uppgifter raderas eller rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Kontakta då vårt dataskyddsombud på info@stressmottagningen.se.

Du har enligt Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen rätt att anmäla ett klagomål, tipsa om missförhållande eller ge dina synpunkter till Inspektion för vård och omsorg (www.ivo.se).

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).