Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet.

I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till dem, antingen som e-remiss via Take Care eller till:

Stockholm Spine Center
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Det vi ofta saknar är till exempel information om identifierbara stressorer som förelegat före symtomdebut enligt diagnoskriterium A samt information för att bedöma att behovet är av specialistvård på MMR2-nivå (till exempel att patienten redan fått MMR1- eller primärvårdsinsatser).

En remiss med tillräckligt god information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar.

Remissinnehåll

  • Aktuell diagnos och aktuell sjukskrivningsgrad. Finns smärtproblematik, ångest, sömnproblem, depression?
  • Social anamnes och arbetsanamnes. Yrke och nuvarande anställning.
  • Beskrivning av aktuell sjukdomsbild med förlopp och med långvariga stressfaktorer som pågått minst 6 månader. Redogörelse för de åtgärder som vidtagits vad gäller utredningar och resultatet av dem, medicinering, behandling.
  • Tidigare sjukdomar, somatiska och psykiatriska, inklusive tidigare sjukskrivningsperioder.
  • Somatiskt och psykiatrisk status.
  • Aktuella provsvar på SR, blodstatus, TSH, T4, B12, S-Na, S-K, S-Krea, S-Ca, S-ALAT, S-GT, S-Glukos, borreliaserologi samt riktade prover vid behov.
  • Namn på aktuella behandlande läkare samt försäkringskassehandläggare.
  • Remittentens bedömning av patientens möjlighet till utökad arbetsförmåga. Patientens motivation.
  • Aktuella mediciner.
  • Åtgärder utförda inom primärvården, t.ex. sjukgymnastik, samtal, terapikontakter m.m.

Läs gärna mer på sidan För dig som remittent.

För ytterligare information om godkända vårdgivare, remisskriterier med mera: www.viss.nu alternativt www.1177.se.

På uppdrag av Region Stockholm