Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Remissens innehåll


Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för vårdvalet.

Det vi ofta saknar är till exempel information om identifierbara stressorer som förelegat före symtomdebut enligt diagnoskriterium A samt information för att bedöma att behovet är av specialistvård på MMR2-nivå (till exempel att patienten redan fått MMR1- eller primärvårdsinsatser).

En remiss med tillräckligt god information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar.

Remissinnehåll

  • Aktuell diagnos och aktuell sjukskrivningsgrad. Finns smärtproblematik, ångest, sömnproblem, depression?
  • Social anamnes och arbetsanamnes. Yrke och nuvarande anställning.
  • Beskrivning av aktuell sjukdomsbild med förlopp och med långvariga stressfaktorer som pågått minst 6 månader. Redogörelse för de åtgärder som vidtagits vad gäller utredningar och resultatet av dem, medicinering, behandling.
  • Tidigare sjukdomar, somatiska och psykiatriska, inklusive tidigare sjukskrivningsperioder.
  • Somatiskt och psykiatrisk status.
  • Aktuella provsvar på SR, blodstatus, TSH, T4, B12, S-Na, S-K, S-Krea, S-Ca, S-ALAT, S-GT, S-Glukos, borreliaserologi samt riktade prover vid behov.
  • Namn på aktuella behandlande läkare samt försäkringskassehandläggare.
  • Remittentens bedömning av patientens möjlighet till utökad arbetsförmåga. Patientens motivation.
  • Aktuella mediciner.
  • Åtgärder utförda inom primärvården, t.ex. sjukgymnastik, samtal, terapikontakter m.m.

För ytterligare information om godkända vårdgivare, remisskriterier med mera: www.viss.nu alternativt www.1177.se.