Remiss till Stressmottagningen

  15 april 2015

Vårt bedömningsteam har uppmärksammat att det saknas viktig information i många remisser i det nya Vårdvalet. Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom (enligt nedan) samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet

I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm

Det vi ofta saknar är till exempel information om identifierbara stressorer som förelegat före symtomdebut enligt diagnoskriterium A samt information för att bedöma att behovet är av specialistvård på MMR2-nivå (till exempel att patienten redan fått MMR1- eller primärvårdsinsatser).

En remiss med tillräckligt god information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar.

Periodvis kan inflödet av remisser bli för stort och då kan vi inte erbjuda bedömning och rehabilitering inom rimlig tid. Inremitterande får då upplysning om detta med hänvisning till alternativa vårdgivare.

Remissinnehåll

• Aktuell diagnos och aktuell sjukskrivningsgrad. Finns smärtproblematik, ångest, sömnproblem, depression?

• Social anamnes och arbetsanamnes. Yrke och nuvarande anställning.

• Beskrivning av aktuell sjukdomsbild med förlopp och med långvariga stressfaktorer som pågått minst 6 månader. Redogörelse för de åtgärder som vidtagits vad gäller utredningar och resultatet av dem, medicinering, behandling.

• Tidigare sjukdomar, somatiska och psykiatriska, inklusive tidigare sjukskrivningsperioder.

• Somatiskt och psykiatrisk status.

• Aktuella provsvar på blodstatus, S-Glukos, elektrolytstatus, TSH, CRP/SR samt riktade prover vid behov.

• Namn på aktuella behandlande läkare samt försäkringskassehandläggare.

• Remittentens bedömning av patientens möjlighet till utökad arbetsförmåga. Patientens motivation.

• Aktuella mediciner.

• Åtgärder utförda inom primärvården, t.ex. sjukgymnastik, samtal, terapikontakter m.m.

OBS: vi har inte tillgång till TakeCare varför all information måste framgå av remissen.


Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.
B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet
4) Sömnstörning
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

« Tillbaka till nyhetsarkivet