PAUS-projektet – ett forskningsprojekt förvaltat av Stiftelsen Stressmottagningen

  19 mars 2014

Proaktivt arbetsmiljöarbete, stresshantering, hälsopromotion och utbildning för skolpersonal
(PAUS) – ett praktiskt interventionsprojekt

PAUS-projektet handlar om enkla insatser som har potential att göra stor nytta. Vi använder oss av innovativa webbaserade, automatiska insatser för att proaktivt främja god arbetsmiljö och hälsopromotion hos skolpersonal. Åtgärderna är tidseffektiva, delar har tidigare vetenskapligt dokumenterade positiva effekter fysiskt (hormoner) och psykiskt (enkäter) och kan initiera mänsklig (t ex företagshälsovård) interaktion vid behov. Trots att man var utsatt för stress och turbulens förbättrades bland annat sömnen, välbefinnandet, stresshanterings- och koncentrationsförmågan, mm hos behandlingsgruppen jämfört med en kontrollgrupp. Motsvarande effekter uppmättes också via blodprover där hormoner visade på ökat välbefinnande, bättre sömnkvalitet och lägre aktivering av stressystemet.

Genom regelbunden screening får individer och grupper som är i riskzonen för ohälsa tillgång till insatser som kan sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Metodiken ger återkoppling i realtid och erbjuder konkreta lösningar som möjliggör proaktiv organisationsutveckling, stresshantering och hälsopromotion. Målet är att motverka kort- och långvariga sjukskrivningar men framför allt att främja en god och hållbar arbetsmiljö för skolpersonal. En interaktiv webbaserad självhjälp/utbildning ingår, vilket innebär att kompetensen inom systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsopromotion kan öka. I en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie testas denna innovativa helhetslösning för det systematiska arbetsmiljöarbetet på ca 2 000 personer.

I en delstudie kommer vi att undersöka om en enkel och kostnadseffektiv insats som magnesiumtillskott jämfört med placebo kan bidra till att aktivt kan förebygga och motverka buller-, stress-, smärt, sömn- och immunsystemsrelaterade problem som kan uppstår till följd av ett stressande arbetsliv.

Studiens storlek och den vetenskapliga designen gör att vi kommer att kunna dra säkra slutsatser om möjliga effekter. Vi kommer också att lära oss mycket mer om skadliga, skyddande och hälsofrämjande faktorer hos skolpersonal. Med tanke på studiens storlek kan resultaten vara banbrytande och utgöra ett viktigt underlag för framtida satsningar för god och hållbar arbetsmiljö i skolor. Projektet delfinansieras av AFA-försäkring.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om PAUS-projektet.

Karin Villaume, Doktorand, Beteendevetare och Folkhälsovetare, villaume@stressmottagningen.com eller 070-241 56 90.

Dan Hasson, Projektledare, Docent, Leg Sjuksköterska, hasson@stressmottagningen.com , 070-728 42 98.

Karin Villaume är beteendevetare, folkhälsovetare och doktorand vid LIME på Karolinska institutet. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med storskaliga webbaserade insatser och hennes forskningsområde handlar bland annat om personlighet, ledarskap och faktorer som påverkar användandet (följsamhet) av hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner.

Dan Hasson är Leg sjuksköterska, forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och är anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag arbetar han utöver forskningen som bedrivs vid Stressmottagningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.

 

 

« Tillbaka till nyhetsarkivet