Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Miljöpolicy


Stressmottagningen ska bedriva rehabilitering och förebyggande verksamhet inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till en långsiktigt hållbar miljö som främjar sunda livsbetingelser och hälsa.

Det gör vi genom att:

  • Följa lagar och andra krav som berör miljö och vår verksamhet
  • Följa Stockholms läns landstings styrande principer för miljöarbete enligt Miljöprogram 2017-2021
  • Använda energi och förbrukningsvaror medvetet och effektivt
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i våra inköp
  • Sortera avfall och återvinna material
  • Minimera avfallsmängden
  • Alltid överväga miljöpåverkan vid bokning av tjänsteresor och i första hand välja kollektivtrafik och tåg när det är ett möjligt och tidsmässigt rimligt alternativ.
  • Hålla oss informerade och uppdaterade på miljöområdet
  • Bedriva ett systematiskt miljöarbete med mål, utvärdering och utveckling av nya mål för att begränsa vår miljöpåverkan

Miljöpolicy Stressmottagningen