Vi hjälper gärna till att stötta medarbetare och/eller deras chefer i stressrelaterade frågor. Vi har ett landstingsuppdrag för att på specialistnivå rehabilitera vid svåra pågående utmattningssyndrom, och har därutöver en verksamhet där vi har möjlighet att erbjuda bredare tjänster till självkostnadspris.

Det vanligaste är individuella samtal med psykolog för personer med varningssignaler på stress (för att försöka förebygga ett hälsosammanbrott) eller så kallade vidmakthållandesamtal efter en framgångsrik behandling och arbetsåtergång efter stressrelaterad ohälsa.

Vi har också arbetsterapeuter som särskilt arbetar med den arbetslivsinriktade delen av en rehabilitering och som kan hjälpa till i samtal med arbetsgivaren. Vi erbjuder även gärna coachande samtal för chefer och eller HR-personal.

Exempel på tjänster vi kan tillhandahålla till självkostnadspris:

  • FÖREBYGGA: Individuella psykologsamtal/psykoterapi för att förebygga ohälsa vid varningssignaler på ohälsa eller överbelastning (inriktad på stress eller sömn). Vi kan arbeta med bara enstaka rådgivande eller stöttande samtal hos psykolog, eller med en behandlande samtalsserie.
  • BEHANDLA: Skräddarsydda åtgärdsprogram med möjlighet att kombinera psykoterapi, fysioterapi och arbetslivsinriktade insatser för de med pågående ohälsa (sömn- eller stressrelaterad) i mild, måttlig eller i vissa fall svår grad.
  • VIDMAKTHÅLLA: Individuella vidmakthållandesamtal med psykolog för att bibehålla god hälsa efter lyckad behandling/rehab för stressrelaterad ohälsa.
  • COACHNING FÖR CHEFER OCH HR: Vi bidrar med vår know-how kring hur rehabiliteringsprocessen inklusive arbetsanpassningen kan se ut runt en medarbetare med stressrelaterad ohälsa. Vår utgångspunkt är att båda parter har ett ansvar för att processen ska bli bra, och vår erfarenhet är att båda parter gärna tar sin del av ansvaret om förutsättningarna bara är goda nog.

Rådgivning och/eller psykologsamtal för medarbetare

Vi erbjuder både enstaka rådgivande samtal och ACT/KBT-behandlingar hos våra psykologer. Det går att lägga upp på flera sätt:

Kostnad som godkänns från början Kostnad som godkänns efter bedömning
När vi tror det handlar om enstaka rådgivande samtal: Er medarbetare får, efter samtycke från er som arbetsgivare, fritt utnyttja 1–5 samtal hos våra psykologer inom en tremånadersperiod. Kostnad 1 200kr/45min. I många fall kan en dubbeltimme (2*45 minuter=2 400kr) för rådgivning vara allt som behövs, med möjlighet till uppföljning några gånger för de som så önskar. ≤6 000kr
När vi tror att psykologsamtal är rätt väg att gå (på ännu fullt arbetsföra personer som har varningssignaler på stress/sömnproblem): Psykologen tar emot (efter samtycke från arbetsgivaren) och ger 2–3 samtal som betraktas som bedömningssamtal, och återkommer sedan med offert på en rekommenderad insats som arbetsgivaren måste godkänna innan samtalen fortsätter. Vanligast är att vi föreslår 8–12 samtal (dvs upp till 14 400kr), men ibland är det färre eller fler. ≤3 600kr Utifrån offert
När ohälsan är större eller mer sammansatt (på personer med sjukskrivning, sammansatt problembild eller samsjuklighet): Vi börjar med en teambedömning med både psykolog och läkare. Paketpris för bedömningen 5 100kr. I bedömningen ingår samtal 30 min med läkare, samtal 90 min med psykolog, formulärssammanställning samt ett återkopplingssamtal på 30 min hos psykologen. I tjänsten ingår tar vi fram en offert på vad vi kan erbjuda personen för stöd, alternativt vad vi rekommenderar för insats från annan vårdgivare. Vår offererade insats kan gälla samtal hos psykolog, fysioterapi, samtal med arbetsterapeut eller en kombination av dessa åtgärder. 5 100kr Utifrån offert

Självklart går det att, efter samtycke från arbetsgivaren, hoppa sömlöst mellan dessa tjänster om vi märker att någon annan insats passar bättre. När vår läkare är med görs en global bedömning av hälsan och insatser som personen redan fått, men vi inte möjlighet att sätta in åtgärder som att medicinera eller sjukskriva.

Samtliga behandlande tjänster under denna rubrik är momsbefriade. Tjänsterna levereras under kontorstid i våra lokaler på S:t Göransgatan 84 nära Fridhemsplan i Stockholm.

Kontaktperson:
Kerstin Jeding
Leg. psykolog och vice VD
08-524 867 85
jeding@stressmottagningen.se