Vid Stressmottagningen bedrivs behandling och rehabilitering av personer med utmattningssyndrom. Perspektivet är hälsoinriktat snarare än sjukdomsinriktat och den huvudsakliga intentionen är att stödja personens starka sidor, minska upplevelsen av stress, återupprätta balansen i olika psykofysiologiska system och därmed underlätta självläkningsprocessen. Målet är att individen ska få förbättrad hälsa, optimal arbetsåtergång/återgång i studier samt en bestående beteendeförändring genom ökad förståelse för bakomliggande faktorer för att minska framtida sjukskrivning.

Utredning och bedömning

När remissen inkommit till Stressmottagningen kallas patienten till tre bedömningssamtal: ett med vår fysioterapeut (ca 30 min), ett med vår terapeut/psykolog (ca 1 ½ timme) och ett till vår läkare (ca 45 min). Samtalen behöver inte ske samma dag.

Vid dessa samtal bedöms patientens aktuella hälsotillstånd, den psykosociala situationen och rehabiliteringspotential. Man gör dessutom en kartläggning av arbetssituationen. Därefter kommer patienten tillbaka till mottagningen för ett teambesök för att ta del av teamets samlade bedömning och rekommendation.

Innehållet i rehabiliteringsprogrammet samt den tid som programmet kommer att pågå är styrt utifrån patientens behov.

Rehabilitering i grupp

Psykoterapi i grupp
Gruppterapin består av 9 sessioner á 2 timmar. Vi tittar på samspelet mellan kroppen och vad du gör, tänker och känner, och hur du kan påverka det samspelet. Du får möjlighet att lära dig mer om hur det du gör idag faktiskt fungerar för dig. Du kommer att medvetet kunna välja att göra mer av det som fungerar bra och förändra det du märker fungerar sämre.

Gruppen är mycket aktiv och du förväntas prova på olika metoder och öva på nya färdigheter mellan våra träffar för att hitta nya metoder som passar just dig för att hantera och bemöta stressen i ditt liv, förbättra din sömn och återhämtning. Du kommer att märka att vi fokuserar mer på upplevelsebaserade övningar än att prata under gruppträffarna.

All information och alla gruppövningar görs tillsammans i gruppen men genom hemuppgifterna så individanpassar vi vårt grupprogram till varje deltagare efter hälsotillstånd och behov.

Sömnstartsföreläsning
Under en två timmar lång föreläsning ger en av våra legitimerade psykologer information om sömn och hur man kan arbeta med sömnproblem. Vi bjuder in alla patienter till föreläsningen och du kommer att tillsammans med oss under teamkonferens 2 att planera om och hur just du vill arbeta med din sömn.

Teamkonferens 2
Under teamkonferens 2 utvärderar vi hur långt du har kommit hittills under din rehabilitering och stämmer av om du har fått de verktyg du behöver för att kunna fortsätta förbättras. Vi planerar resten av din rehabilitering utifrån detta och lägger till de delar som saknas, till exempel fortsatt stöttning av pågående förändringar, sömninsatser samt planering för arbetslivet.

Fysioterapi i grupp, kroppsmedvetenhet, avslappning och andning
Tillsammans med vår fysioterapeut får du under 8 tillfällen träna andnings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar. Muskelspänning och hämmad andning orsakas ofta av inre, omedvetna spänningar. Att frigöra kroppen från dessa spänningar främjar välbefinnandet och läkningsprocessen. Vi  riktar uppmärksamheten till balansen i koppen och på andningen.

Arbetslivsplanering i grupp
Arbetsterapeuten informerar om när det kan vara lagom att påbörja en arbetsåtergång och vi ger av våra erfarenheter av hur en god arbetsåtergång ser ut i olika situationer.

Vidmakthållande samtal
Du får även 6-8  individuella samtal med en av de terapeuter som du har träffat i gruppterapin och fokus läggs på de teman ni kommit överens om på teamkonferens 2.

Individuell rehabilitering

Vi arbetar nästan uteslutande med metoder från kognitiv terapi (KT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT) i våra individuella rehabiliteringsprogram. Det individuella programmet innefattar 8 sessioner till att börja med.  Planeringen av träffarna görs tillsammans med terapeuten. Det vanligaste är att ha en session i veckan à 30 – 45 minuter. Arbetet med individuell rehabilitering förutsätter både en aktiv terapeut och en aktiv patient. Vi arbetar med målet att uppnå balans i livet, och identifierar främjande och hindrande faktorer för att uppnå balans. Vi bygger upp relevanta kunskaper och tränar praktiska verktyg för öka på de främjande, och minska de hindrande, faktorerna. Att delta i det individuella programmet innebär att du är beredd att prova nya saker och göra förändringar i dina tankevanor och beteenden.

Parallellt med den individuella terapin får patienterna kroppsmedvetenträning, vilken sker i grupp, 2 timmar i veckan vid 8 gånger.

Kroppsmedvetandeträning

Arbetsinriktad stressrehabilitering innebär basal kroppskännedom. Långvarig stress leder lätt till att individen förlorar fotfästet; kontakten med sig själv och inre resurser försvinner.

Med hjälp av kroppskännedomsträning skapas harmoni och balans mellan kroppsliga och mentala resurser. Träningarna bygger på rörelsefilosofi, där andningen, rörelsen och tanken samspelar. Att vara mentalt närvarande både i andningen och i rörelsen harmonierar människan. Målet med kroppskännedomsövningar är att individen får insikt i hur kroppen och själen är förknippade med varandra; hon/han lär sig både att lyssna på kroppens varningssignaler och att hantera dem i god tid. Basal kroppskännedom som metod inriktar sig på individens hälsoresurser: den återupprättar förlorade resurser och aktiverar en konstruktiv användning av dem.

Andning och mental närvaro är centrala i kroppkännedomsterapi. Återhämtning är nyckelord i rehabiliteringen. Att lära sig att använda sina inre resurser är nödvändigt för återhämtningen.

Kroppskännedomsträning sker i grupp. Individen uppmuntras dock att arbeta med sig själv under vägledning och stöd från fysioterapeut.

Arbetsterapi i grupp och individuellt

Tillsammans med arbetsterapeut får du under två grupptillfällen á 2 timmar information om rehabiliteringsprocessen, med exempel på stegvis arbetsåtergång samt verktyg och en ökad kunskap om en hållbarare vardag med alla dess aktiviteter (både på arbetet, i hemmet, på fritiden och egenomsorg).

Besök hos arbetsterapeut där vi gör en individuell plan för arbetsåtergång utifrån din aktivitetsförmåga i vardagen och var du befinner dig i din rehabiliteringsprocess. Du får stöd i strategier och förslag på anpassning av din arbetssituation för en så hållbar successiv återgång som möjligt. Arbetsterapeuten deltar vid behov på möten med samverkande aktörer såsom till exempel arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling.

På uppdrag av SLL