Vid Stressmottagningen bedrivs behandling och rehabilitering av personer med utmattningssyndrom. Perspektivet är hälsoinriktat snarare än sjukdomsinriktat och den huvudsakliga intentionen är att stödja personens starka sidor, minska upplevelsen av stress, återupprätta balansen i olika psykofysiologiska system och därmed underlätta självläkningsprocessen. Målet är att individen ska få förbättrad hälsa, god arbetsåtergång/återgång i studier samt en bestående beteendeförändring genom ökad förståelse för bakomliggande faktorer för att minska framtida sjukskrivning.

Utredning och bedömning

Vi har ett landstingsavtal för multimodal rehabilitering på specialistnivå för svåra utmattningssyndrom. Det innebär att de som remitteras till oss redan ska ha tagit emot primärvården eller företagshälsovårdens insatser för sin ohälsa, och att vi kan ta över i de fall där detta inte varit tillräckligt utan ohälsan kvarstår.

När remissen inkommit till Stressmottagningen kallas patienten till tre bedömningssamtal: ett med psykolog (ca 1 ½ timme), ett med vår läkare (ca 30 min) och ett med vår fysioterapeut eller arbetsterapeut (ca 30 min). Samtalen sker ofta på olika dagar.

Vid dessa samtal bedöms patientens aktuella hälsotillstånd, den psykosociala situationen och rehabiliteringspotential. Man gör dessutom en kartläggning av arbetssituationen. Därefter kommer patienten tillbaka till mottagningen för ett teambesök för att ta del av teamets samlade bedömning och rekommendation, och diskutera nästa steg.

Innehållet i rehabiliteringsprogrammet samt den tid som programmet kommer att pågå är styrt utifrån patientens behov. Vi uppdaterar och justerar ofta våra program utifrån ny forskning och utifrån våra patienters utvärderingar, och programmet som beskrivs nedan är det som är aktuellt just nu.

Rehabilitering i grupp

Psykoterapi i grupp
Gruppterapin består av 8 sessioner á 2 timmar. Vi tittar på samspelet mellan kroppen och vad du gör, tänker och känner, och hur du kan påverka det samspelet. Du får möjlighet att lära dig mer om hur det du gör idag faktiskt fungerar för dig. Du kommer att medvetet kunna välja att göra mer av det som fungerar bra och förändra det du märker fungerar sämre.

Gruppen är mycket aktiv och du förväntas prova på olika metoder och öva på nya färdigheter mellan våra träffar för att hitta nya metoder som passar just dig för att hantera och bemöta stressen i ditt liv, förbättra din sömn och återhämtning. Du kommer att märka att vi fokuserar mer på upplevelsebaserade övningar än att prata under gruppträffarna.

All information och alla gruppövningar görs tillsammans i gruppen men genom hemuppgifterna så individanpassar vi vårt grupprogram till varje deltagare efter hälsotillstånd och behov.

Sömnföreläsning
Under en två timmar lång föreläsning ger en av våra legitimerade psykologer information om sömn och hur man kan arbeta med sömnproblem. Vi bjuder in alla patienter till föreläsningen och du kommer att tillsammans med oss under teamkonferens 2 att planera om och hur just du vill arbeta med din sömn.

Teamkonferens 2
Under teamkonferens 2 utvärderar vi hur långt du har kommit hittills under din rehabilitering och stämmer av om du har fått de verktyg du behöver för att kunna fortsätta förbättras. Vi planerar resten av din rehabilitering utifrån detta och lägger till de delar som saknas, till exempel fortsatt stöttning av pågående förändringar, sömninsatser samt planering för arbetslivet.

Fysioterapi i grupp, kroppsmedvetenhet, avslappning och andning
Tillsammans med vår fysioterapeut får du under 8 tillfällen träna andnings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar. Muskelspänning och hämmad andning är vanligt vid långvarig stress. Att frigöra kroppen från dessa spänningar främjar välbefinnandet och läkningsprocessen. Vi riktar uppmärksamheten till balansen i kroppen och på andningen.

Arbetslivsplanering i grupp
Arbetsterapeuten informerar om när det kan vara lagom att påbörja en arbetsåtergång och vi ger av våra erfarenheter av hur en god arbetsåtergång ser ut i olika situationer.

På uppdrag av SLL

Privatfinansierad behandling

Vid sidan av vårt landstingsavtal för specialistrehabilitering vid svåra utmattningssyndrom, arbetar vi med att till självkostnadspris tillhandahålla psykoterapi, psykologstöd, fysioterapi och eller stöd från arbetsterapeut inom problemområden relaterade till stress, sömnproblem eller utmattningssyndrom. Se mer här.